19 xaneiro 2018

ARTICULACIÓNTraballamos o fonema r/rr e os sinfóns con r e con l

16 xaneiro 2018

FORMAMOS PALABRAS

Despois de traballar o fonema e a grafía dunha ou varias letras formamos palabras.